Kabinet menyetujui hampir Rs 3 lakh crore untuk Samagra Shiksha