Ravi Dahiya menahan gigitan Sanayev tapi baik-baik saja, kata staf